รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^