แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
    1. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
    2. ลดความเหลื่อมล้ำในสถานศึกษา
    3. กระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
    4. สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พื้นที่ปฏิบัติการ : จังหวัดสตูล ระยอง ศรีสะเกษ เชียงใหม่ กาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 จังหวัด) เวลา 7 ปี

เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดศรีสะเกษ
    • เพิ่มสัมฤทธิ์ผลการเรียน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
    • คนรุ่นใหม่ศรีสะเกษ "รู้คิด จิตใจดี มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ"
    • มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรุ้ที่มีคุณภาพหลากหลายรูปแบบ โดยครูจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  บูรณาการ  จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น "ศรีสะเกษศึกษา" พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศัตวรรษที่ 21 ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีการพัฒนาทั้ง A : Attitude  &  character building, S : skill และ K : Knowledges
    * โดยใช้โรงเรียนหลักของแต่ละนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ขยายผล ซึ่งศรีสะเกษจะเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานของโรงเรียนพื้นที่อื่น

เป้าหมายโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ
    
 ปีที่ 1 : 2562 นำร่อง จำนวน 50 โรง
     ปีที่ 2 : 2563 จำนวน 200 โรง
     ปีที่ 3 : 2564 จำนวน 800 โรง
     ปีที่ 4 : 2565 เต็มพื้นที่

นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มี 2 ประเภท คือ
    1. นวัตกรรมเชิงนโยบายและกฎระเบียบ
    2. นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน

ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลง 6 ด้าน
    
• หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้
    • การประเมินการเรียนรู้
    • บุคลากร
    • สื่อการเรียนการสอน
    • ลดการประเมินโรงเรียน

    • การเงิน

^