Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายวัฒนา พุฒิชาติ

  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 • thumbnail

  นางวัชรกาญจน์ คงพูล

  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 • thumbnail

  ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

  ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 • thumbnail

  นายธีระพงศ์ บุษบงก์

  ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

 • thumbnail

  นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม

  ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

 • thumbnail

  นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี

  ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

 • thumbnail

  นายภัทธศาสน์ มาสกุล

  ผอ. สพม. เขต 28

 • thumbnail

  นายอภิศักดิ์ แซ่จึง

  รองนายก อบจ.ศรีสะเกษ

^