การประชุมพิจารณาแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

  
            เมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2563 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (
TDRI) ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยได้มีการเปิดวงเสวนา ร่วมกันทบทวนแผน กำหนดเป้าหมาย และแผนดำเนินงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มตามคำสั่งอนุกรรมการฯ จำนวน 4 กลุ่ม ในการระดมความคิดเห็น กำหนดเป้าหมาย กิจกรรม และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการรับรู้และมีส่วนร่วม

   
     ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษดำเนินงานอย่างมีเป้าหมายและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
2. คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และแผน
  
      ได้วางแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้

    ♦ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมจัดทำแผนฯ และประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล ครั้งที่ 1
    ♦ เดือน มีนาคม 2563 ประชุมวิพากษ์แผนฯ, ประชุมคณะขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1

    ♦ เดือน มิถุนายน 2563 ประชุมคณะขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
    ♦ เดือน กันยายน 2563 ประชุมคณะขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 3
3. คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
 
          ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 2 จำนวน 100 โรงเรียน จากนั้นจะทำการพัฒนาโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 2 สร้างความเข้าใจ การรับรู้ การพัฒนารูปแบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา แล้วทำการนิเทศโรงเรียนนำร่อง รุ่นที่ 2 เพื่อทำประชาพิจารณ์และตั้งคณะทำงานเพื่อทำการร่างหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

4. คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
  
          ได้วางแผนการดำเนินงานไว้ ดังนี้

        ♦ เดือน มกราคม – มีนาคม 2563 ตั้งศูนย์บ่มเพาะ/ Coach พี่เลี้ยง
         เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ประชุมปฏิบัติการจัดทำรูปแบบพัฒนาครูให้เป็นนักวิจัย ,จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำรูปแบบส่งเสริมผู้บริหารเป็นโค้ชวิจัย ,จัดเวทีพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
        ♦ เดือน สิงหาคม – กันยายน 2563 ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม ,ลงพื้นที่ประเมินผู้เรียน Attitude ผู้เรียน, จัดเวทีเสวนาประเมินกลไกขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา            เมื่อจบการนำเสนอแผนการดำเนินงานครบทั้ง 4 กลุ่ม ท่านอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้เพิ่มเติมใน 4 ประเด็น ได้แก่ การคิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้, การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, การกระจายอำนาจและให้อิสระหน่วยงาน/โรงเรียน, การสร้างและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม (ภาครัฐ,เอกชน,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,สังคม) เพื่อให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษได้มองเห็นภาพและแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^