การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

  

         เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในการประชุมสัมมนาฯ ได้มีประเด็นการพิจารณาร่างข้อเสนอปลดล็อคโรงเรียนนำร่องดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

 

ประเด็นที่ 1 การจัดทำข้อเสนอในพื้นที่นวัตกรรมเพื่อปลดล็อค และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย

    ซึ่งได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายร่วมกันใน 5 หัวข้อ ดังนี้

        1. การจัดซื้อหนังสือเรียน
        2. การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู
        3. การอนุญาตให้ครูในโรงเรียนนำร่องสามารถนับชั่วโมงการฝึกอบรมเพื่อใช้ขอเลื่อน
            หรือขอมีวิทยฐานะ
        4. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        
5. การบูรณาการโครงการภายนอกและจัดกระบวนการข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
            การทำงาน

 

 

ประเด็นที่ 2 การพัฒนาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 โรงเรียน และแนวทางการขยายผลและพัฒนาโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 2

 

ประเด็นที่ 3 แผนงาน / โครงการจัดงานเปิดบ้านรับสมัครโรงเรียนนำร่องการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^