Download

ข้อมูลนำเสนอแต่ละอนุกรรมการ การประชุมพิจารณาแผนฯ.
ข้อมูลนำเสนอแต่ละอนุกรรมการ การประชุมพิจารณาแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563
pdf
สร้างความเข้าใจพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา.pdf
สร้างความเข้าใจพ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
pdf
เอกสารประกอบการประชุมจัดทำข้อเสนอแนะฯ.pdf
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
pdf
แบบคัดกรองโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมฯ.pdf
แบบคัดกรองโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
1
^