ความเป็นมาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ความเป็นมาที่สำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่ สพฐ. 978/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561, คำสั่งที่ สพฐ. 1283/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 และคำสั่งที่ สพฐ. 1363/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา องค์ประกอบ จำนวน 31 คน รมช.ศธ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ตั้งวานิชย์ (TDRI) รองประธานกรรมการ เลขาธิการ กพฐ. กรรมการและเลขานุการ ผอ.สำนักพันานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดังนี้ วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จังหวัดสตูล, วันที่ 18 กันยายน 2561  จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ, วันที่ 2 ตุลาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งที่ สพฐ. 1282/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 29 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน นายก อบจ.ศรีสะเกษ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นรองประธาน

• สพฐ.มอบหมายให้ สพป.ศก.4 เป็นแกนหลักในการประสานงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

 ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ... ครม. มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 3 ข้อ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เสนอเลขาธิการครม. เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก วันที่ 30 เมษายน 2562 หน้า 102-120 มี 51 มาตรา ใช้บังคับ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตั้งใน สพฐ.
    - คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นายกฯ ประธาน รมว.ศธ. รองประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน เลขาฯ กพฐ. เป็นเลขานุการ ผอ.สำนักงานบริหารพื้นที่ฯ และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ วาระ 4 ปี
    - คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ไม่เกิน 21 คน ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ศธจ. เป็นเลขานุการ ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง มีอำนาจหน้าที่ 14 ข้อ สนง.ศธจ.ทำหน้าที่ธุรการ
    - ให้มีการประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการพื้นที่ฯ ทุก 3 ปี

^